پتروشیمی‌ها به تعهد خود در تأمین کود اوره کشاورزان عمل نمی‌کنند/تولید سالانه ۴ میلیون تن