تألیفات متعدد آیینه‌وند در حوزه تاریخ‌نگاری اسلام مورد توجه پژوهشگران است