وزارت ارشاد متولی حوزه فرهنگی است و موازی کاری در حیطه وظایف این وزارتخانه درست نیست