فساد باعث کاهش اعتماد مردم به اقتصادملي مي شود / برنامه ريزي دولت براي پيشگيري از وقوع فساد