موافقت اسرائیل با شهرک‌سازی‌های جدید در قدس اشغالی