رقابت بیش از 4 هزار طلبه در آزمون رشته های تخصصی حوزه