اعطای وام یک میلیون تومانی به دانشجویان متقاضی سفر به عتبات