سخنان شجاعانه رهبر انقلاب سخنگوی کاخ سفید را مجبور به اعتراف کرد