قلعه نویی تیم فصل بعدش را مشخص کرد؛ ژنرال در تیم آبی پوش!