امارات: خواستار ضمانت کتبی از آمریکا درباره ایران هستیم