برنامه نشست های مجمع ناشران انقلاب در روز سوم/ بررسی ابزار موازنه فرهنگی قدرت با حضور سهیل اسعد