مردم نگران حرف‌هاي دل‌آزار وزير ورزش نباشند / بزرگان دولت نمي‌گذارند کي روش برود