صدور پروانه ساختمانی ۲ مرحله‌ای می‌شود/شهرداری از قبل دنبال این طرح است