خارج از دايره تحريم ها نيز مي توان تجارت کرد / تمرکز تجار بر فعاليت هاي اقتصادي غذايي و کشاورزي