برخورد پلیس با دوردور کردن ها و تخلفات رانندگی شبانه در پایتخت/ تست سلامت، جریمه و توقیف خودرو