آنتن تلویزیون از برنامه‌های پرکشش خالی است/فقدان جنبه آموزشی آثار