رزمندگان ایرانی راه و رسم جنگ شرافتمندانه را به جوانان کشورهای مسلمان منطقه می‌آموزند