امضای توافق نامه اکتشافی نفت و گاز در حاشیه نمایشگاه صنعت نفت