درخواست رییس کمیسیون اروپا برای تشکیل ارتش مشترک ...