جریمه یک شرکت نفتی به خاطر همکاری با ایران توسط آمریکا