هیتلر رفته است اما پوستر‌ها و کتابش در تهران هنوز هم پرفروش است