عرضه 2 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت پارس جنوبی در سال جاری