حمایت از کارگر ایرانی با منع دولت از مصرف کالای خارجی