درخواست العبادی برای حمایت معنوی از نیروهای امنیتی و مردمی عراق