عکس مجسمه ی برهنه ای که یک روزه از شهرک غرب جمع شد