طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم درزنجان همزمان با کشور شروع شد