کوچک بودن بازار سرمایه از مشکلات بخش سرمایه گذاری در کشور است