قناعتی: دیوان عدالت در برابر رای عدم تخریب طبقه هفتم علاءالدین پاسخگو باشد