نگاه ایران در مناسبات خارجی متوقف به نتیجه مذاکرات نیست