توافق با غرب باید شامل لغو همه تحریم های انرژی باشد