تسنیم گزارش داد: مشترکان اپراتور اول از بسته‌های جدید اینترنت نگرانند!