فرماندار: توسعه بیجار بدون برنامه ریزی بلند مدت امکانپذیر نیست