یک مقام استراليايی، گرمايش زمين را توطئه سازمان ملل ...