رسول خادم: راضی‌ام اما این تیم هنوز تیم المپیکی نیست