توافق هسته‌ای باید شامل لغو همه تحریم‌های بخش مالی و انرژی باشد