بیانات رهبر انقلاب، تصور عدم بازدهی اقتصادی آموزش و پرورش را تخطئه کرد