ایران از استقلال سیاسی و امنیتی بالایی برخوردار است