برگزاری اردوهای مشترک در قالب طرح بورسیه فنی ایران