وزیر آموزش و پرورش در گفت و گو با جماران: با دستور رییس جمهور کمیته ساماندهی مطالبات فرهنگیان تشکیل ش