حمایت موثر از مدیریت سوانح و کاهش خطرپذیری در حداقل ۵۰ شهر تا۲۰۲۰