ناظرAFC گزارش کند، عواقب بدی در انتظار پرسپولیس است