راهکار عجیب دولت احمدی نژاد برای پرداخت حقوق پزشکان