کوچک بودن بازار سرمایه از مهمترین مشکلات بخش سرمایه گذاری درکشور است