جام جهاني تيراندازي با کمان/برتري مردان ايران درکامپوند