نمایندگان 50 کشور دنیا به تماشای مانور امدادی ایران نشستند