دولت در وعده های خود صادق است/همدان استان امن کشور