تامین 95 درصد خاک نسوز کارخانه های استانهای مجاور در فارس