تبدیل اپل آیفون به دستگاه تشخیص انگل خون (راهکاری مناسب برای سلامت در افریقا)