فرافکني و تحليل‌هاي بي فايده وزير خارجه عربستان / ضرورت پايان محاصره يمن