توجه ویژه به فرهنگ و هویت بومی اولویت صدا و سیمای کردستان است